PHP Classes

File: bootstrap/ckeditor/filemanager/lang/vi.php

Recommend this page to a friend!
  Classes of Minh Tien  >  Noblesse CMS  >  bootstrap/ckeditor/filemanager/lang/vi.php  >  Download  
File: bootstrap/ckeditor/filemanager/lang/vi.php
Role: Example script
Content type: text/plain
Description: Example script
Class: Noblesse CMS
Content management system with custom plugins
Author: By
Last change:
Date: 6 years ago
Size: 4,731 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?php

return array(

   
'Select' => 'Chọn',
   
'Erase' => 'Xóa',
   
'Open' => 'Mở',
   
'Confirm_del' => 'Bạn có chắc chắn muốn xóa file này không?',
   
'All' => 'Tất cả',
   
'Files' => 'File',
   
'Images' => 'Images',
   
'Archives' => 'Archives',
   
'Error_Upload' => 'File được upload vượt quá dung lượng cho phép.',
   
'Error_extension' => 'Định dạng file không được chấp nhận.',
   
'Upload_file' => 'Upload',
   
'Filters' => 'Lọc',
   
'Videos' => 'Videos',
   
'Music' => 'Music',
   
'New_Folder' => 'Tạo thư mục',
   
'Folder_Created' => 'Thư mục đã được tạo',
   
'Existing_Folder' => 'Thư mục đã tồn tại',
   
'Confirm_Folder_del' => 'Bạn có chắc chắn muốn xóa Thư mục này cùng với mọi thứ bên trong?',
   
'Return_Files_List' => 'Quay lại danh sách file',
   
'Preview' => 'Preview',
   
'Download' => 'Download',
   
'Insert_Folder_Name' => 'Nhập tên thư mục:',
   
'Root' => 'root',
   
'Rename' => 'Đổi tên',
   
'Back' => 'back',
   
'View' => 'Xem',
   
'View_list' => 'Xem dạng danh sách',
   
'View_columns_list' => 'Xem dạng cột',
   
'View_boxes' => 'Xem dạng lưới',
   
'Toolbar' => 'Thanh công cụ',
   
'Actions' => 'Actions',
   
'Rename_existing_file' => 'File này đã tồn tại',
   
'Rename_existing_folder' => 'Thư mục này đã tồn tại',
   
'Empty_name' => 'Tên để trống',
   
'Text_filter' => 'Lọc theo tên',
   
'Swipe_help' => 'Swipe the name of file/folder to show options',
   
'Upload_base' => 'Upload thông thường',
   
'Upload_java' => 'JAVA upload (file cỡ lớn)',
   
'Upload_java_help' => "Nếu Java Applet không tải dược, 1. Hãy chắc chắn Java đã được cài đặt, nếu không <a href='http://java.com/en/download/'>[download tại đây]</a> 2. Không có gì bị chẳn bởi firewall của bạn",
   
'Upload_base_help' => "Kéo và Thả file hoặc click vào khu vực phía trên (modern browsers) và chọn file. Sau khi upload thành công, click vào nút 'Quay lại danh sách file'.",
   
'Type_dir' => 'dir',
   
'Type' => 'Loại File',
   
'Dimension' => 'Kích thước',
   
'Size' => 'Size',
   
'Date' => 'Ngày tạo',
   
'Filename' => 'Tên File',
   
'Operations' => 'Tùy chọn',
   
'Date_type' => 'y-m-d',
   
'OK' => 'OK',
   
'Cancel' => 'Hủy',
   
'Sorting' => 'sorting',
   
'Show_url' => 'Xem URL',
   
'Extract' => 'Giải nén tại đây',
   
'File_info' => 'Thông tin file',
   
'Edit_image' => 'Sửa image',
   
'Duplicate' => 'Nhân bản',
   
'Folders' => 'Thư mục',
   
'Copy' => 'Copy',
   
'Cut' => 'Cut',
   
'Paste' => 'Paste',
   
'CB' => 'CB', // clipboard
   
'Paste_Here' => 'Paste vào thư mục này',
   
'Paste_Confirm' => 'Bạn có chắc chắn muốn Paste vào thư mục này? Việc này sẽ ghe đè lên cáo file/folder cũ nếu có.',
   
'Paste_Failed' => 'Lỗi khi paste file',
   
'Clear_Clipboard' => 'Xóa clipboard',
   
'Clear_Clipboard_Confirm' => 'Bạn có chắc chắn muốn xóa clipboard?',
   
'Files_ON_Clipboard' => 'Danh sách file trong clipboard.',
   
'Copy_Cut_Size_Limit' => 'File/folder được chọn quá lớn để %s. Giới hạn: %d MB/thao tác', // %s = cut or copy
   
'Copy_Cut_Count_Limit' => 'Bạn đã chọn quá nhiều file/folder để %s. Giới hạn: %d files/thao tác', // %s = cut or copy
   
'Copy_Cut_Not_Allowed' => 'Bạn không được phép để %s file.', // %s(1) = cut or copy, %s(2) = files or folders
   
'Aviary_No_Save' => 'Không thể lưu image',
   
'Zip_No_Extract' => 'Không thể giải nén. File có thể bị lỗi.',
   
'Zip_Invalid' => 'Định dạng này không được hỗ trợ. Chấp nhận: zip, gz, tar.',
   
'Dir_No_Write' => 'Thư mục bạn chọn không cho phép ghi dữ liệu vào.',
   
'Function_Disabled' => 'Chức năng %s đã bị Tắt bơi server.', // %s = cut or copy
   
'File_Permission' => 'File permission',
   
'File_Permission_Not_Allowed' => 'Đổi permissions của %s không được chấp nhận.', // %s = files or folders
   
'File_Permission_Recursive' => 'Apply recursively?',
   
'File_Permission_Wrong_Mode' => "Các permission bạn chọn không chính xác.",
   
'User' => 'User',
   
'Group' => 'Group',
   
'Yes' => 'Yes',
   
'No' => 'No',
   
'Lang_Not_Found' => 'Không tìm thấy ngôn ngữ.',
   
'Lang_Change' => 'Đổi ngôn ngữ',
   
'File_Not_Found' => 'Không tìm thấy file.',
   
'File_Open_Edit_Not_Allowed' => 'Bạn không được phép để %s file này.', // %s = open or edit
   
'Edit' => 'Sửa',
   
'Edit_File' => "Sửa nội dung file",
   
'File_Save_OK' => "File được lưu thành công.",
   
'File_Save_Error' => "Đã có lỗi khi lưu file.",
   
'New_File' => 'Tạo File mới',
   
'No_Extension' => 'You have to add a file extension.',
   
'Valid_Extensions' => 'Extension được chấp nhận: %s', // %s = txt,log etc.

);

For more information send a message to info at phpclasses dot org.